Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) (székhely:1118 Budapest, Rétköz utca 5., adószám:18087798-2-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: …………………………… Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség
A szolgáltató székhelye: ……………………………………………. 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ……………. titkarsag@maszesz.hu
Nyilvántartási száma:…………………………………………………………………………. 01-02-0007733
Adószáma:…………………………………………………………………………………………. 18087798-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): …………. Fővárosi Törvényszék
Telefonszámai: ………………………………………………………………………………… +36 20 3910909
A szerződés nyelve: ………………………………………………………………………………………. magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Ace Telecom Telekomunikációs és Informatikai Szolgáltató kft. (1037 Budapest, Zay utca 3, operator@acetelecom.hu)

 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv Szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden a MaSzeSz Webáruházon keresztül létejövő ügyletre. Jelen ÁSZF hatályos 2023.02.13-tól.

1.3. A webáruházat és annak minden elemét szerzői jog védi.

1.4. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a MaSzeSz Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

 

Adatkezelési szabályok

1.5. Az Adatvédelmi Tájékoztató elérhető a MaSzeSz honlapján (www.maszesz.hu) kapcsolat alatt.

A megrendelhető, kifzethető termékekek köre: belépti díjak, tagsági díjak, könyvek, kiadványok

1.6. A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. Amennyiben a termék Áfát tartalmaz, úgy az feltüntetésre kerül. Házhozszállítási díjat, csomagolási díjat csak külön feltűntetés esetén tartalmaznak.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről (amennyiben ez releváns) fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

1.9. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

1.10 Fizetési módok: Hitelkártyával történő fizetés kezelője a Barion Payment Zrt. (Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet Helpdesk: +36 1 464 70 99 Cégjegyzékszám: 01-10-048552A kezelőcég aktuális általános felhasználási feltételei a következő linken érhető el: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/) Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az Magnet Bank Zrt., székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám: 01-10-046111). A fizetés során beírt adatokat a Webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli. Vásárló köteles a rendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes vevő adatok megadására. Az elektronikusan megküldött számlán szereplő adatokat a Vásárló köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. A MaSzeSz nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a számla vevő adatainak utólagos módosítására – a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve – a számla kiállítását követően nincs lehetőség.

Az MaSzeSz által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

 

Szolgáltatás webshopok számára

1.11. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.12. A megrendelések feldolgozása mikor történik

1.13. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított x munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.14. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

Elállás joga

1.15. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó kiadvány és könyv esetén a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.16. Részvételi díjak, Tudástár hozzáférés esetén nincs mód a 14 napos elállási jog gyakorlására.

 

Panaszkezelés
1.17. A webáruház panaszekezelése a megadott központi elérhetőségeken zajlik.

 

Vegyes rendelkezések

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét kötik ki.

 

Budapest, 2023. 02 hó 13 nap