Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) (székhely:1118 Budapest, Rétköz utca 5., adószám:18087798-2-43), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: …………………………… Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség
A szolgáltató székhelye: ……………………………………………. 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ……………. titkarsag@maszesz.hu
Nyilvántartási száma:…………………………………………………………………………. 01-02-0007733
Adószáma:…………………………………………………………………………………………. 18087798-2-43
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): …………. Fővárosi Törvényszék
Telefonszámai: ………………………………………………………………………………… +36 20 3910909
A szerződés nyelve: ………………………………………………………………………………………. magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Ace Telecom Telekomunikációs és Informatikai Szolgáltató kft. (1037 Budapest, Zay utca 3, operator@acetelecom.hu)

 

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv Szolgáltatás webshopok számára szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed minden a MaSzeSz Webáruházon keresztül létejövő ügyletre. Jelen ÁSZF hatályos 2023.02.13-tól.

1.3. A webáruházat és annak minden elemét szerzői jog védi.

1.4. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, úgy a MaSzeSz Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Vásárló értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a Vásárló számára haladéktalanul visszautaljuk.

Adatkezelési szabályok

2.1. Az Adatvédelmi Tájékoztató elérhető a MaSzeSz honlapján (www.maszesz.hu) kapcsolat alatt.

A megrendelhető, kifzethető termékekek köre: belépti díjak, tagsági díjak, könyvek, kiadványok

2.2. A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg. Amennyiben a termék Áfát tartalmaz, úgy az feltüntetésre kerül. Házhozszállítási díjat, csomagolási díjat csak külön feltűntetés esetén tartalmaznak.

2.3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről (amennyiben ez releváns) fotót jelenített meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

2.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

3.1. A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

3.2 Fizetési módok:

  • -Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013 (Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet Helpdesk: +36 1 464 70 99 Cégjegyzékszám: 01-10-048552A kezelőcég aktuális általános felhasználási feltételei a következő linken érhető el: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/)
  • -Azonnali banki átutalással történő fizetés esetén a pénzügyi művelet feldolgozó cége az Magnet Bank Zrt., székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98., cégjegyzékszám: 01-10-046111).

3.3 Fizetéssel kapcsolatos tudnivalók:

A fizetés során beírt adatokat a Webáruház nem tárolja, azokat az adott fizetéskezelő cég kezeli és a pénzügyi szolgáltatók eltérő adatvédelmi rendelkezései lépnek érvénybe ezen esetekben. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli. Vásárló köteles a rendelés leadásakor fokozottan ügyelni a helyes vevő adatok megadására. Az elektronikusan megküldött számlán szereplő adatokat a Vásárló köteles az átvételt követően az elvárható legrövidebb időn belül ellenőrizni. A MaSzeSz nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a számla vevő adatainak utólagos módosítására – a nyilvánvaló név- és címelírási hibát (pl. betűhiány, helyesírási hiba) ide nem értve – a számla kiállítását követően nincs lehetőség.

3.4 Számlakiállítás:

Az MaSzeSz által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

Szolgáltatás webshopok számára

4.1. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

5.1. A megrendelések feldolgozása részben automatikusan részben munkanapokon történik 9-16 óráig.

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben személyes beavatkozást igényel és a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

5.2. Az általános teljesítési határidő, részvételi díjak/belépőjegyek esetében azonnali. Kiadványok esetében 1 hét, ha a termék nincs raktáron 1-3 hét.

5.3. Weboldalunkon az értékesítésre szánt termékek tulajdonságairól az adott termék oldalán található leírás szolgáltat információt. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

Elállás joga

6.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó kiadvány és könyv esetén a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

6.2. Részvételi díjak, Tudástár hozzáférés esetén nincs mód a 14 napos elállási jog gyakorlására.

 

Panaszkezelés
7.1. A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató preambulumban megadott elérhetőségein jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.

Amennyiben az esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei a http://jarasinfo.gov.hu holnapon érhetők el.
  • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:​

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

 

Vegyes rendelkezések

8.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség székhelye szerint illetékes bíróság illetékességét kötik ki.

Budapest, 2023. 03 hó 6 nap